Smart Factories

Christian Öhrn CEO CodeIT Sverige

With CodeIT Enterprise our customers has taken a step towards becoming a Smart Factory and part of Industry 4.0, the fourth industrial revolution. As CodeIT Enterprise is scalable it easily handles future configuration changes, customers can easily replace or add any equipment from a wide selection of vendors and systems. In addition, there are also large gains in efficiency because of the flexibility CodeIT Enterprise provides. Say´s Christian Öhrn, CEO CodeIT AB

Lantmännen Cerealia Talks to whatever you’ve got

CodeIT in the European Champions League

Bjørnar Torsnes, CEO i CodeIT

CodeIT AS received EUR 1.2 million from Horizon 2020 in the last round. "We are proud to have received this recognition from the European Commission after having applied several times in the past. Thanks to good counselling from Innovation Norway and the Seal of Excellence scheme, which initially triggered the application process, we have finally received confirmation that we are part of the European Champions League for start-ups", says Bjørnar Torsnes, CodeIT CEO.

What is eMRB: eMRB

Small and medium-sized enterprises in Norway are making their mark internationally and receiving major funding from the EU. In competition with companies throughout Europe, four companies will be receiving over NOK 65 million this month in order to commercialise their innovation projects.

"We're very pleased to see the Norwegian business sector doing such a good job of keeping up with international competition. We know that the eligibility criteria are very stringent, and I would like to congratulate Othecos, CodeIT, Voca and Respinor on their European funding", says Mona Skaret, Director of Growth Companies and Clusters at Innovation Norway. "The fact that more and more of our applications for funding from the EU are succeeding is a result of a focus on this at Innovation Norway and within our clusters. Oslo MedTech is an example of both a cluster and its corporate members achieving great success with Horizon 2020. The awards also show that the EU and Horizon 2020 are an arena that offers great opportunities for the Norwegian business sector.

The EU wants to stimulate innovation that will help solve the challenges the world is facing. With Horizon 2020, the EU is aiding the development of solutions to meet our shared societal challenges. This provides major global opportunities for the business sector. The EU has said what it wants, and the Norwegian business sector is responding to the challenges through innovative projects that will have an immediate global market potential.

Tough competition

This is business at the very top level, and competition to get there is tough. Norwegian companies have proven their worth, and from 2014 to 2016, they were awarded NOK 160 million from the Horizon 2020 SME instrument. The results of the first round in 2017 are in, and four Norwegian companies have been successful. These four companies will receive over NOK 65 million altogether. This is a new record!

Facts
About Horizon 2020

  • Horizon 2020's SME instrument is a customised instrument for small and medium-sized enterprises. It targets innovative companies with international ambitions.
  • The instrument is divided into two phases. Phase 1 is a feasibility assessment phase, and companies are awarded EUR 50 000. Phase 2 covers execution of the main innovation project. Companies are awarded EUR 1–2.5 million during this phase. What is Horizon 2020?

Seal of Excellence:
Innovation Norway funds phase 1 applications to the SME instrument that did not receive funding due to a lack of funds in Brussels. You can find more information about the scheme here.

More information:

Kjetil Svorkmo Bergmann, Senior Communications Advisor at Innovation Norway.
Tel.: +47 908 20 918, e-mail: kjber@innovasjonnorge.no.

 

CodeIT Enterprise™ talks with whatever you´ve got

27

Today's automation technology is very complicated and system integration in a factory costing many engineering hours. With a modern integration toolbox as CodeIT Enterprise™ there is no need for the customer to be versed in the details. Systems and equipment can easily be selected from different vendors.

CodeIT Enterprise™ is flexible and integrates into customers current systems and processes, talk with all surrounding intelligence in realtime. Flexibility regarding brands and technology in equipment, printers, robots, scanners, x-ray, scales etc. The printer process is defined per printer and functions are configured based on the needs of each printer, for example handling of scanners, barcodes etc.

In the future the customer can procure equipment on a purchase basis optimally way, 

Video

CodeIT in EU Champions League for start-ups

Bjørnar Torsnes, CEO i CodeIT

Norske små og mellomstore bedrifter hevder seg internasjonalt og får store tilskudd fra EU. I konkurranse med selskaper fra hele Europa henter fire bedrifter denne måneden til sammen mer enn 65 millioner kroner til å kommersialisere sine innovasjonsprosjekter.

- Det er utrolig gledelig å se norsk næringsliv gjøre det så godt i skarp internasjonal konkurranse. Vi vet at kravene er skyhøye, og jeg vil gratulere Othecos, CodeIT, Voca og Respinor med EU-midler, sier Mona Skaret, direktør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge. - At vi nå klarer å hente stadig mer fra EU er et resultat av en satsing på dette i Innovasjon Norge og i klyngene våre. Oslo MedTech er et eksempel hvor både klyngen selv og bedriftsmedlemmene har kjempesuksess i Horisont 2020. Tildelingene viser igjen at EU og Horisont 2020 er en arena der norsk næringsliv har store muligheter.

EU ønsker å stimulere til innovasjon som kan bidra til å løse de utfordringene verden står overfor. Gjennom Horisont 2020 gir EU drahjelp til løsninger på våre felles samfunnsutfordringer. Dette representerer store og globale markedsmuligheter for næringslivet. EU har kommet med sin bestilling, og norsk næringsliv er med å svare på utfordringene gjennom nyskapende prosjekter som har globalt markedspotensial fra første dag.

Beinhard konkurranse

Dette er bedriftenes øverste liga, og konkurransen om å nå opp er hard. Norske bedrifter viser seg å ha mye å fare med, og har i perioden 2014 til 2016 blitt tildelt 160 millioner kroner fra SMB-virkemiddelet under Horisont 2020. Nå har resultatene fra første runde i 2017 kommet, og fire norske bedrifter har kommet gjennom nåløyet. Til sammen henter de fire mer enn 65 millioner kroner. Det er ny rekord!

CodeIT AS mottok 1,2 millioner euro fra Horisont 2020 i siste runde. - Vi er stolt over å motta denne anerkjennelsen fra Europakommisjonen etter å ha søkt i flere omganger. Med god rådgivning fra blant andre Innovasjon Norge og ordningen Seal of Excellence - som i første fase var en utløsende faktor for å sette i gang søknadsprosessen - har vi endelig fått bekreftelse på at vi er med i EUs Champions League for start-ups, sier Bjørnar Torsnes, CEO i CodeIT.

Faktaboks
Om Horisont 2020:

  • Horisont 2020s SMB-instrument er et skreddersydd virkemiddel for små og mellomstore bedrifter. Det retter seg mot innovative bedrifter med internasjonale ambisjoner.
  • Virkemiddelet er delt inn i to faser: Fase 1 er en avklaringsfase der bedriften kan motta 50 000 Euro. Fase 2 er gjennomføringen av hovedprosjektet. I denne fasen kan bedriften motta mellom 1 og 2,5 millioner euro. Les mer om Horisont 2020s SMB-instrument.

Seal of Excellence:
Innovasjon Norge finansierer fase 1-søknader i SMB-instrumentet som ikke fikk finansiering på grunn av tomme budsjetter i Brussel. Mer om ordningen finner du her.

Mer  informasjon

Kjetil Svorkmo Bergmann, kommunikasjonsrådgiver. Tlf. 908 20 918, e-post kjber@innovasjonnorge.no.